Počet položek: 0 0,00 Kč

Zpracování osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

I .Ochrana osobních údajů

1.1. Odesláním objednávky z internetového obchodu hmozdinky-kotvy.cz na dodávku zboží služeb nebo objednávkou po telefonu zákazník potvrzuje, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

1.2 Provozovatel eshopu hmozdinky-kotvy.cz (dále jen prodejce) je správcem osobních údajů zákazníků podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Prodejce se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

1.3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4 Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (fakturační údaje, email, telefonní číslo). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky zákazníka a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi prodejcem a zákazníkem. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem prodejce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem prodejce je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

1.5 Prodejce ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi prodejcem a zákazníkem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

1.6 Zákazník má právo požadovat od prodejce přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Zákazník má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má zákazník právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

1.7 Zákazník má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

1.8 Zákazník nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany prodejce plnit.

1.9 Ze strany prodejce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

1.10 Zákazník úspěšným dokončením objednávky:

a) souhlasí s použitím svých osobních údajů také pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany prodejce.

b) prohlašuje, že zasílání informací dle odst. 7.10.a nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť zákazník se zasílám informací dle odst. 7.4.1 ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí.

c) Souhlas dle tohoto odstavce může uživatel kdykoli písemně odvolat na adrese obchod@hmozdinky-kotvy.cz.

 

II. Závěrečná ustanovení

2.1 Tyto podmínky pozbývají platnosti uplynutím doby uvedené v čl. 1.6 těchto podmínek.

2.2 Zákazník souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje zákazník, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.

2.3 Prodejce je oprávněn tyto podmínky změnit. Prodejce je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi zákazníkovy na jeho e-mailovou adresu.

2.4 Kontaktní údaje prodejce ve věcech týkajících se těchto podmínek: tel.: +420733785850, obchod@hmozdinky-kotvy.cz

2.5 Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.